Θεματικές ενότητες

Οι βασικοί θεματικοί άξονες της διημερίδας θα συμπεριλαμβάνουν:
 
Ι. Eνεργητική μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (active learning)
ΙΙ. Μάθηση από απόσταση (e- learning και open courses)
ΙΙΙ. Μάθηση Ενηλίκων (adult learning)
ΙV. Δια βίου μάθηση (long life learning)
V. Διδασκαλία σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
VI. Διδασκαλία σε σύνδεση με την έρευνα και την αγορά εργασίας
VIΙ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
VIII.TΠΕ στην Eκπαίδευση
IX. Βιωματική μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (experiential education)
X. Υβριδικά/ή μικτά σενάρια διδασκαλίας και μάθησης (blended learning)
XI. Διαμόρφωση νέων προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής